Właścicielem sklepu internetowego www.wermo.pl oraz operatorem witryny internetowej jest firma WERMO Alina Janiszewska z siedzibą w Głogowo, 87-123 Dobrzejewice ul. Warszawska 12.  Podmiot jest podatnikiem podatku VAT od towarów i usług oraz posiada numer NIP 956-209-87-53.

I. Postanowienia ogólne

1. Celem działania sklepu internetowego www.wermo.pl jest sprzedaż detaliczna  szerokiego asortymentu wyposażenia łazienek oraz dekoracji wnętrz, a w szczególności grzejników łazienkowych i dekoracyjnych.
2. Miejscem zawierania umów sprzedaży jest sklep internetowy www.wermo.pl
3. Dane zamieszczone przez Sprzedawcę na witrynie sklepu internetowego www.wermo.pl  nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Dane te pełnią jedynie rolę informacji handlowej.
4. Ilekroć w niniejszym regulaminie (zwanym dalej Regulamin) mowa o:
a) Towarach – rozumie się przez to towary prezentowane na witrynie www.wermo.pl;
b) Sprzedawcy – rozumie się przez to operatora witryny www.wermo.pl, właściciela sklepu internetowego www.wermo.pl;
c) Kliencie – rozumie się przez to każdego, kto nabywa Towary;
d) Konsumencie – rozumie się przez to osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
e) Użytkowniku – rozumie się przez to wszystkie osoby odwiedzające stronę sklepu internetowego www.wermo.pl;
f) Rejestracji – rozumie się przez to proces zakładania konta przez Użytkownika na witrynie www.wermo.pl wiążący się z podaniem danych osobowych opisanych w Polityce prywatności;
g) Moje konto – rozumie się jako zestaw danych osobowych oraz preferencji Użytkownika względem upubliczniania tych danych, a także  zbiór informacji o zrealizowanych zamówieniach i aktywności Użytkownika;
h) Dniach Roboczych – rozumie się wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

5. Korzystanie ze sklepu internetowego www.wermo.pl i dokonywanie zakupów odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, Polityce prywatności, Polityce cenowej oraz w szczegółowych regulaminach promocji.

 II. Warunki realizacji zamówień

1. Dokonanie zakupu w sklepie internetowym www.wermo.pl jest możliwe przez dokonanie Rejestracji, ale również bez Rejestracji.
2. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zamówienia lub telefonicznie ze wsparciem konsultanta www.wermo.pl, zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi na stronie internetowej Sprzedawcy www.wermo.pl, co jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oferty zawarcia umowy sprzedaży, na warunkach określonych w oświadczeniu i opisie Towaru. Oferta wiąże Klienta przez 24 godziny, od momentu złożenia zamówienia. W zamówieniu Klient wskazuje: 

a.  zamawiany Towar lub Towary,

 • asortyment sklepu zamawiany jest na sztuki.

b.  adres, na jaki ma być dostarczony Towar (dane do dostawy) oraz dokładne dane do wystawienia faktury VAT detalicznej (adres płatnika i jego numer NIP);

c.  numer telefonu kontaktowego;               

d.  sposób dokonania płatności.  

3.  Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na adres e-mail podany podczas procesu składania zamówienia potwierdzenie przyjęcia zamówienia, szczegóły dotyczące zamówienia wraz informacjami, wymaganymi odrębnymi przepisami prawa. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży, pod warunkiem uiszczenia przez Klienta ceny.  

Zaleca się, by Klient zarejestrowany każdorazowo informował Sprzedawcę o zmianie adresu e-mail oraz adresu e-mail i numeru telefonu w przypadku składania telefonicznych zamówień, dokonując aktualizacji danych w sekcji Moje konto lub informując o tej zmianie konsultanta wermo.pl. Powyższe pozwoli na prawidłową realizację kolejnych zamówień. 

4.  Sprzedawca potwierdzi przyjęcie zamówienia w ciągu 48 godzin, od chwili jego otrzymania. W przypadku, gdy zamówienie zostało złożone w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, Sprzedawca potwierdzi przyjęcie zamówienia w ciągu 48 godzin począwszy od godziny 8:00 najbliższego Dnia roboczego. Po upływie tego czasu uważa się, że Klient nie jest już związany treścią zamówienia. 

5.  Sprzedawca może również, w terminie przewidzianym na przyjęcie zamówienia, odpowiedzieć na zamówienie z zastrzeżeniem tej zmiany, że termin realizacji zamówienia będzie dłuższy niż standardowy. Sprzedawca określi w przybliżeniu czas realizacji zamówienia. Wówczas Klient, w ciągu 24 godzin, ma prawo przyjęcia tak zmodyfikowanej oferty (art. 68 KC). W przypadku odmowy przyjęcia przez Klienta zmodyfikowanej oferty lub upływu 24 godzin od wysłania do Klienta zmodyfikowanej oferty, umowa sprzedaży nie dochodzi do skutku.

6.   Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności uznania na koncie Sprzedawcy płatności za zamówione Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży. Sprzedawca zobowiązuje się do informowania o zakończeniu sprzedaży promocyjnej.
7.   Informacja o koszcie przesyłki i wszystkich innych ewentualnych kosztach jak: przesyłka w sobotę do godziny 14, czy dodatkowy koszt związany z wybraną formą płatności, pojawią się po dokonaniu wyboru formy doręczenia i formy płatności w podsumowaniu zamówienia – przed jego złożeniem.

8.   Do każdego zamówienia, dokonanego w sklepie internetowym www.wermo.pl, wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci faktury VAT detalicznej. Dokument sprzedaży wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie Towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki.

III. Ceny i polityka cenowa

1. Wszystkie ceny prezentowane na witrynie sklepu internetowego www.wermo.pl są cenami brutto (zawierają podatek od towarów i usług VAT). Ceną wiążącą jest cena podana na stronie internetowej www.wermo.pl przy Towarze w chwili składania zamówienia. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki. O łącznej, ostatecznej kwocie do zapłaty Klient informowany jest przed złożeniem zamówienia.
2. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia prezentowana jest na stronie internetowej www.wermo.pl, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy i terminu dostawy zamówienia oraz formy płatności.
3. Dodatkowe koszty związane z przesyłką Towarów określone są w zakładce „Dostawy towaru”. 

IV. Formy płatności

1.  Zapłaty za zamówiony Towar można dokonać za pośrednictwem jednego z poniższych sposobów:
a.  za pobraniem, czyli osobiście, gotówką, w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej. W tym przypadku, realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie sklepu internetowego www.wermo.pl
b.  przelewem na rachunek bankowy sklepu – realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu całkowitej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie na koncie Sprzedawcy
2. Na podstawie indywidualnych ustaleń z Klientem składającym zamówienie przez Internet dopuszcza się możliwość zastosowania, innych aniżeli wymienione, form płatności.
3. W przypadku wybranych Towarów lub kategorii produktowych Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie. Na Sprzedawcy spoczywa obowiązek uprzedniego (tj. przed złożeniem zamówienia) poinformowania o tym fakcie Klientów.

V. Dostawa towarów

 1. Dostawy realizowane są poprzez firmę kurierską w godzinach od 9.00 do 18.00.
 2. Towar dostarczany jest pod adres odbiorcy, wskazany w formularzu zamówienia.
 3. Zamówienia są realizowane tylko na terenie Polski w Dni Robocze.
 4. Czas realizacji zamówienia jest liczony od:
 • momentu otrzymania przelewu (uznania na rachunku bankowym) przez Sprzedawcę, lub
 • od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia, w przypadku płatności za pobraniem, lub
 • od momentu otrzymania przez Sprzedawcę akceptacji zamówienia za pośrednictwem adresu mailowego na adres: sklep@wermo.

     5. Dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży jest przekazywany Klientowi najpóźniej w chwili dostarczenia Towaru. 

     6. Przy odbiorze przesyłki, zaleca się, by w obecności kuriera sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie oraz czy zawartość przesyłki jest zgodna z treścią zamówienia.

     7. W przypadku, gdy zawartość przesyłki jest niezgodna z treścią zamówienia lub Towar uległ uszkodzeniu, celem usprawnienia procesu reklamacyjnego, zaleca się, by Klient sporządził protokół szkody z wyszczególnieniem wszystkich wad Towaru. W takim przypadku jeden z egzemplarzy protokołu powinien być wydany kurierowi, drugi  zaś wysłany na adres Sprzedawcy.

VI. Reklamacje i zwroty w stosunkach z klientami nie będącymi konsumentami

 1. Niniejszy punkt Regulaminu stosuje się wyłącznie w stosunkach z Klientami nie będącymi Konsumentami.
 2. Do Klientów nie będących Konsumentami stosuje się przepisy art. 556-581 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – KC.
 3. Jeśli nie zachodzą przypadki odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi, upoważniające Klienta do zwrotu Towaru, Klient może zwrócić zakupiony Towar jedynie za zgodą Sprzedawcy, na koszt Klienta, jeżeli Towar jest nieużywany, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu.
 4. Z podlegającej zwrotowi ceny, Sprzedawca może potrącić 20% jej wysokości tytułem zryczałtowanych kosztów obsługi transakcji. Nie dotyczy to zwrotów dokonanych z powodu wad Towaru.
 5. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. 

VII. Reklamacje i zwroty towaru w przypadku transakcji z konsumentami

1. Niniejszy punkt Regulaminu stosuje się wyłącznie w stosunkach z Klientami będącymi Konsumentami.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny za sprzedaż pełnowartościowego towaru bez wad. Ponadto Towar może być objęty gwarancją producenta. Informacja czy dany Towar objęty jest gwarancją producenta oraz na jakich warunkach widoczna jest w karcie produktu.

3. Klient ma prawo do złożenia reklamacji. Celem usprawnienia procesu reklamacji, zaleca się podanie danych identyfikujących Klienta oraz nr zamówienia.

4. Sprzedawca rozpozna reklamację niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

5. Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni odstąpić od niej. Odstąpienie od umowy nie wymaga podawania przyczyny. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta.

6. Klient może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór dostępny jest pod adresem https://wermo.pl/odstapienie-od-umowy-wzor . Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

7. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. 

8. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

9. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

10. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

11. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. 

12. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

13. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.


14. Informujemy, iż Klient, niezależnie od możliwości dochodzenia swych roszczeń na drodze sądowej, ma prawo skorzystania z pozasądowych metod rozwiązywania sporów z przedsiębiorcą, wśród których należy wyróżnić m.in. mediację, arbitraż oraz komisje skargowe.

W szczególności, Klient ma prawo skierować wniosek do jednego spośród Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich. Wykaz właściwych jednostek jest obecnie dostępny pod adresem http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

Ponadto Klient w celu ochrony swych praw, ma również prawo zwrócić się o pomoc do właściwych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów lub też do organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów (w tym m.in. do:
– Federacji Konsumentów http://www.federacja-konsumentow.org.pl/63,tu-znajdziesz-pomoc.html lub też
– Stowarzyszenia Konsumentów Polskich http://konsumenci.org/pomoc-konsumencka,znajdz-pomoc,,1.html)”

VIII. Bezpieczeństwo

Wszystkie informacje podawane przez Użytkownika w trakcie składania i realizacji zamówienia są przesyłane za pośrednictwem i w ramach infrastruktury używającej bezpiecznych technik. W szczególności operator witryny www.wermo.pl  nie posiada dostępu do numerów kart kredytowych.

IX. Postanowienia końcowe

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Wermo Alina Janiszewska. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z Towarem dokumentu sprzedaży w postaci faktury VAT. Ponadto potwierdzenie zawarcia umowy, wraz z wszystkimi wymaganymi informacjami, przekazywane będzie Klientowi również za pośrednictwem poczty e-mail.

2. Wszelkie ewentualne zmiany niniejszego Regulaminu staną się skuteczne w terminie wskazanym przez Sprzedawcę. Termin ten, będzie nie krótszy niż 14 dni od daty opublikowania nowego brzmienia Regulaminu. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu, będą realizowane na podstawie regulacji aktualnych w dacie ich złożenia. Zmiana Regulaminu nie pozbawia Klientów praw nabytych przed wejściem w życie zmian Regulaminu.

3. Wszystkie nazwy Towarów oferowanych do sprzedaży przez sklep internetowy www.wermo.pl są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

4. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie dla umów zawieranych od dnia 1.01.2017 r.

5. Wszelkie pytania, uwagi, opinie, jak również informacje o naruszeniu Regulaminu należy kierować:

– na adres poczty elektronicznej sklep@wermo.pl